Styrelse

Styrelsen för Tipsa

Håkan Leanderson – ordförande
Linnéa Hedkvist – sekreterare
Kent Andersson – kassör
Karin Franzén
Carina Holmgren
Maria Larsen
Eva Andersson – ersättare
Elisabet Leanderson – ersättare


Stadgar för den ideella föreningen TIPSA

§ 1 Föreningens namn skall vara ”TIPSA – Örebro läns IPS-Anhöriga”.

§ 2 Föreningen är en ideell intresseförening för anhöriga till personer med Instabil Personlighets-störning (IPS). Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden och har som syfte att motverka fördomar och verka för ökad kunskap om IPS.

§ 3 Föreningen är öppen för alla som delar föreningens målsättning och följer dess stadgar.

§ 4 Föreningen skall hålla minst två möten per år, varav ett är årsmöte och hålls före april månads utgång. Kallelse till möte skall utgå minst två veckor i förväg.

§ 5 Styrelsen består av minst fem ledamöter och två ersättare. Ordförande och övriga styrelse-ledamöter väljs vid årsmötet, första gången väljs två ordinarie ledamöter på ett år och övriga på två år. Ersättare väljs på ett år.
Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör. Styrelsen är beslutsmässig när minst fyra av dess ledamöter är närvarande. Ersättarna har närvarorätt vid styrelsemöte.

§ 6 Vid varje årsmöte utses två revisorer samt en revisorsersättare. Räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

§ 7 Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Efter beslut av styrelsen, revisorerna eller om minst 1/10 av medlemmarna så skriftligen begär skall extra årsmöte utlysas för visst bestämt ändamål.

Vid årsstämma är varje medlem röstberättigad och har en röst.
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän tillika rösträknare för mötet.
2. Fastställande av röstlängd.
3. Fråga om kallelse till mötet skett enligt stadgarna.
4. Styrelsens verksamhetsberättelse.
5. Revisorernas berättelse.
6. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Val av ordförande för föreningen.
9. Val av övriga styrelseledamöter och ersättare.
10. Val av revisorer och revisorsersättare.
11. Val av valberedningen.
12. Fastställande av medlemsavgift.
13. Övriga frågor.

§ 8 Föreningens firma tecknas var för sig av minst två av styrelsen utsedda medlemmar.

§ 9 Årsmötet beslutar om stadgeändring.

§ 10 Beslut om föreningens upplösning kan endast göras vid två på varandra följande möten, varav ett är årsmöte.

§ 11 Vid upplösning av föreningen skall tillgångarna överlåtas till liknande verksamhet.

Sidan uppdaterad 2013-10-13

Copyright © TIPSA Örebro